ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

შეტყობინება

2024 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შედის ტურიზმის ახალი რეგულაცია (საქართველოს კანონი No3969-XIIIმს-Xმპ 15.12.2023წ.). განსაკუთრებით საყურადღებოა მე-12 და 51-ე მუხლები:
მუხლი 12 – „საქართველოში შემომსვლელი ტურისტის სავალდებულო დაზღვევა
საქართველოში შემომსვლელ ტურისტს უნდა ჰქონდეს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევა.
მუხლი 51. დასკვნითი დებულებები
ამ კანონის მე-12 მუხლი ამოქმედდეს 2024 წლის 1 ივნისიდან.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6012850?publication=0