Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

იტალიის უნივერსიტეტებში უცხოელი სტუდენტების ჩასარიცხად აუცილებელი საბუთების წარდგენის ვადის გაგრძელება

თარიღი:

10/07/2017


იტალიის უნივერსიტეტებში უცხოელი სტუდენტების ჩასარიცხად აუცილებელი საბუთების წარდგენის ვადის გაგრძელება

გაცნობებთ, რომ იტალიის განათლების, უნივერსიტეტებისა და კვლევების სამინისტროს ნოტის თანახმად, უცხოელი სტუდენტების ჩასარიცხად საბუთების წარდგენის ვადა გაგრძელდა 2017 წლის 25 ივლისამდე.
ახალი კალენდრები ხელმისაწვდომია ვებგვერდებზე Studiare in Italia და Universitaly.


ადგილი:

Tbilisi

961